Regulamin platformy

Regulamin

Niniejszy dokument reguluje dostęp i korzystanie z aplikacji mobilnych lub stron internetowych MentalWorld.pl, a także korzystanie z usługi pośrednictwa (zwany dalej jako: „Regulamin”). Należy uważnie przeczytać i wyrazić zgodę na niniejszy Regulamin przed uzyskaniem dostępu i przed używaniem aplikacji mobilnych lub stron internetowych MentalWorld.pl. Z chwilą wyrażenia zgody na niniejszy Regulamin, powstaje stosunek umowny między Użytkownikiem a MentalWorld.pl. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszym Regulaminem, nie możesz uzyskać dostępu i korzystać z aplikacji mobilnych lub stron internetowych MentalWorld.pl.

§1

Definicje

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

1.      MentalWorld.pl – Mental World Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74 /320, 50-020 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000913041, kapitał zakładowy 5.000,00 złotych, NIP: 8971894091, REGON: 389553401.

2.      Regulamin – niniejszy dokument.

3.      Mental World – prowadzona przez MentalWorld.pl, na zasadach określonych w Regulaminie, platforma handlowa on-line, o charakterze otwartym, dostępna w domenie mentalworld.pl oraz aplikacja mobilna dostępna w domenie app.mentalworld.pl.

4.      Rejestracja – procedura zakładania Konta.

5.      Konto – prowadzony dla Użytkownika przez MentalWorld.pl zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach MentalWorld.pl.

6.      Użytkownik – podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez MentalWorld.pl w ramach Mental World, na zasadach określonych w Regulaminie.

7.      Sprzedający – Użytkownik podejmujący działania zmierzające do zbycia lub zbywający Usługi w ramach Oferty.

8.      Kupujący – Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub nabywający Usługi w ramach Mental World.

9.      Usługa – usługa, towar lub prawo będące przedmiotem Oferty.

10.  Oferta – propozycja zawarcia umowy sprzedaży Usługi na warunkach określonych przez Sprzedającego lub MentalWorld.pl, w szczególności zawierająca cenę i opis oferowanej Usługi, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Mental World.

11.  Transakcje – procedury zawierania i wykonywania umów sprzedaży Usług pomiędzy Użytkownikami w ramach Mental World.

§2

Usługi MentalWorld.pl

1.      Usługi świadczone przez MentalWorld.pl składają się z:

a. dostępu do aplikacji mobilnych lub stron internetowych MentalWorld.pl i korzystania z nich w celu zamawiania i realizacji Usług świadczonych przez Sprzedających lub Usług Świadczonych przez MentalWorld.pl,

b. zbierania i przetwarzania płatności (w tym wystawiania faktur i rachunków w imieniu Sprzedających), polegających na umożliwieniu MentalWorld.pl pobierania i naliczania opłat z rachunku bankowego Kupujących i przekazywania naliczonych środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedających za ich Usługi lub na rachunek MentalWorld.pl za Usługi świadczone przez MentalWorld.pl. MentalWorld.pl może zaangażować podmioty stowarzyszone, osoby trzecie, operatorów usług płatniczych do świadczenia tych usług w swoim imieniu,

c. usługi pośrednictwa polegającej na umożliwianiu Kupującym zamawiania i korzystania z Usług Sprzedających lub Usług świadczonych przez MentalWorld.pl,

d. umożliwieniu zawierania przez Kupujących umów ze Sprzedającymi lub uregulowania wynagrodzenia za usługę.

§3

Warunki uczestnictwa w Mental World

1.      Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2.      Korzystanie z dokonywania zakupów Usług świadczonych przez MentalWorld.pl i funkcjonalności Mental World w tym zakresie, z wyjątkiem dokonywania sprzedaży Usług jest możliwe po dokonaniu Rejestracji i wypełnieniu odpowiedniego formularza.

3.      Korzystanie z dokonywania sprzedaży Usług świadczonych przez MentalWorld.pl i funkcjonalności Mental World w tym zakresie, jest możliwe po dokonaniu Rejestracji i wypełnieniu odpowiedniego formularza, a także po przesłaniu dodatkowych oświadczeń oraz dokumentów, w tym certyfikatów i Curriculum Vitae potwierdzających umiejętności i kompetencje w zakresie Usług świadczonych przez MentalWorld.pl. MentalWorld.pl zastrzega sobie możliwość weryfikacji przesłanych oświadczeń oraz dokumentów poprzez przeprowadzenie z Użytkownikiem lub osobą, która posiada stosowne umocowanie rozmowy kwalifikacyjnej.

4.      Konto zarejestrowane w sposób, o którym mowa w ust.3 powyżej, po pozytywnej weryfikacji danych podanych przez Użytkownika, może zostać wyróżnione w sposób widoczny dla wszystkich odwiedzających Mental World.  

5.      W procesie wypełnienia formularza rejestracyjnego podmiot rejestrowany podaje wymagane dane, a po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail lub numer telefonu zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje.

6.      Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a MentalWorld.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez MentalWorld.pl w ramach MentalWorld, na warunkach określonych w Regulaminie.

7.      Użytkownik jako płatnik zlecający transakcję płatniczą, potwierdza, że poprzez akceptację Regulaminu, upoważnia operatora usług płatniczych uczestniczącego w realizacji tej transakcji, do przekazywania danych płatnika towarzyszących takiej transakcji do MentalWorld.pl.

8.      Podczas Rejestracji jak i późniejszego korzystania z Mental World, Użytkownik zobowiązany jest podawać wymagane i prawdziwe dane oraz informacje oraz składać – o ile ma zastosowanie – oświadczenia zgodne z prawdą.

9.      Użytkownik może dodać do Konta zdjęcie bądź grafikę, które mogą przedstawiać jego wizerunek (awatar). W przypadku logowania się do Mental World lub dokonania Rejestracji za pośrednictwem zewnętrznych usług uwierzytelniających (np. oferowanych w ramach innych serwisów, w tym o charakterze społecznościowym, Użytkownika (w tym dane osobowe) oraz awatar (o ile został on udostępniony operatorowi tej zewnętrznej usługi lub tego serwisu) zostaną przekazane lub ujawnione MentalWorld.pl i wykorzystane zgodnie z zasadami Regulaminu.

10.  W przypadku dodania awatara zostanie on przypisany do wskazanego przez Użytkownika Konta zarejestrowanego na jego dane. W sytuacji logowania się do Mental World lub dokonania Rejestracji za pośrednictwem zewnętrznych usług uwierzytelniających (np. oferowanych w ramach innych serwisów), awatar przekazany lub ujawniony MentalWorld.pl przez operatora tej zewnętrznej usługi lub tego serwisu, przypisany zostanie do Konta Użytkownika, zgodnie z adresem e-mail podanym przez Użytkownika w tej usłudze lub serwisie. Awatar Użytkownika będzie widoczny dla innych Użytkowników korzystających z Mental World przy jego wybranych aktywnościach w Mental World. Awatar zostanie przypisany do Konta Użytkownika w przypadkach wskazanych powyżej, pod warunkiem, że spełniać będzie wymagania techniczne określone przy opcji dodania Awatara oraz nie będzie przedstawiać jakichkolwiek bezprawnych lub niestosownych treści, w tym w szczególności o charakterze wulgarnym, obscenicznym, erotycznym, pornograficznym, nawołującym do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii. Niedopuszczalne jest umieszczanie w ramach awatara treści promocyjnych, reklamowych i ogłoszeniowych oraz treści odnoszących się do działalności Użytkownika prowadzonej poza Mental World, a także jakichkolwiek danych kontaktowych.

11.  Użytkownik powinien na bieżąco aktualizować dane w ustawieniach po zalogowaniu na Konto.

12.  Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta w Mental World (logowanie) po podaniu:

– loginu lub adresu e-mail,

– hasła.

Logowanie do Mental World za pośrednictwem usługi zautomatyzowanych rozwiązań oraz za pośrednictwem zewnętrznych usług uwierzytelniających (np. oferowanych w ramach innych serwisów współpracujących z MentalWorld.pl, w tym o charakterze społecznościowym), powoduje takie same skutki, jak logowanie bezpośrednio na stronie internetowej Mental World.

13.  Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać Konta innym osobom, z wyjątkiem udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.

14.  W sytuacji, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Mental World wymaga dodatkowej weryfikacji danych, o których mowa w ust. 3, lub w przypadku powzięcia przez MentalWorld.pl uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta lub Transakcji, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, lub w przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, MentalWorld.pl może:

a. uzależnić korzystanie z Mental World lub poszczególnych usług świadczonych w ramach Mental World od potwierdzenia przez Użytkownika odpowiednimi dokumentami jego wiarygodności, w tym tożsamości,

b. czasowo ograniczyć dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach Mental World,

c. zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika,

d. zastosować mechanizmy lub narzędzia blokujące działanie botów lub innych narzędzi informatycznych lub programistycznych.

Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, MentalWorld.pl zniesie przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika.

15.  W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 6, Użytkownik będący konsumentem w myśl art. 22[1] kodeksu cywilnego lub Użytkownik będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

16.  MentalWorld.pl stosuje mechanizmy, których celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa Transakcjom oraz innym usługom świadczonym w ramach Mental World z których Użytkownik korzysta.

17.  Wykonanie Transakcji oraz innych usług jest możliwe tylko pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

§4

Transakcje

1.      W ramach Mental World, Sprzedający określa warunki Oferty i udostępnia je Kupującym.

2.      Oferty, o których mowa w niniejszym paragrafie mogą być prezentowane przez podmioty współpracujące z MentalWorld.pl na podstawie odrębnych umów, w szczególności w ramach prowadzonych przez nie serwisów czy aplikacji internetowych (uwzględniając aplikacje mobilne).

3.      Sprzedający zobowiązują się do nieoferowania Usług, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje. Zabronione jest publikowanie i prezentowanie wszelkich treści, które naruszają powszechnie przyjęte normy etyczne lub moralne lub obyczajowe, w szczególności nawołujące do lub propagujące nienawiść, przemoc lub jakiekolwiek formy dyskryminacji, w tym ze względu na narodowość, kolor skóry, przekonania, religię, światopogląd, orientację seksualną, propagujące systemy autorytarne i totalitarne, a także wszelkich treści pochwalających lub popierających tego rodzaju zachowania.

4.      Sprzedający sporządza Ofertę, wypełniając dostępny w ramach Mental World formularz sprzedaży, określając w ten sposób ogół warunków Transakcji. Z momentem wprowadzenia informacji lub danych do treści Oferty, MentalWorld.pl nabywa uprawnienie do korzystania z nich, w szczególności do posługiwania się nimi w dowolny sposób, w każdym czasie, według własnego uznania. Poprzez zamieszczenie informacji lub danych w treści Oferty Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzenia ich do treści Oferty, a wykorzystanie ich w ramach Mental World oraz przez MentalWorld.pl – w szczególności w sposób określony w zdaniu poprzedzającym – nie narusza praw osób trzecich. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu zgodności z prawdą oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

5.      Treść Oferty powinna być rzetelna i kompletna oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników. Treść Oferty powinna być zgodna z wymogami prawa, w szczególności zawierać informacje wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony praw konsumentów i ponadto nie może sugerować wykorzystania Usługi w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ofercie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie jej błędy lub nieścisłości.

6.      Niezależnie od postanowienia wskazanego w ust. 3, Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada możliwość zawarcia i wykonania umowy z Kupującym.

7.      Wykonując czynności, o których mowa w ust. 4, Sprzedający zleca MentalWorld.pl publikację Oferty we wskazanej przez niego dacie. W przypadku, gdy data nie została określona, publikacja następuje niezwłocznie.

8.      Od momentu opublikowania Oferty, Sprzedający jest związany jej treścią. Użytkownik z chwilą wprowadzenia do Oferty (publikacja w Mental World) treści stanowiących przedmiot ochrony prawa autorskiego, w szczególności znaków, logotypów, wizerunku, opisu oraz zdjęć („Treść”), zezwala MentalWorld.pl na nieodpłatne, niewyłączne, nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie z tych Treści w następującym zakresie:

a. utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami, w tym także przez dokonywanie zapisu oraz kopii na wszelkiego rodzaju nośnikach papierowych, elektronicznych, magnetycznych bądź optycznych;

b. rozpowszechniania za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych (w tym internet) w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek technologii, w szczególności poprzez: rozpowszechnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Treści w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz inne sposoby eksploatacji w sieciach telekomunikacyjnych bez względu na możliwe do zastosowania sposoby ograniczania dostępu; publiczne wyświetlenie oraz odtworzenie, w tym również poprzez mechanizmy automatycznego odtwarzania Treści na stronach internetowych;

c. publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemisji;

d. użyczania i wprowadzania do obrotu.

Zgoda Użytkownika obejmuje także tworzenie opracowań Treści przez MentalWorld.pl i korzystanie z tych opracowań w zakresie, w którym MentalWorld.pl jest uprawnione do korzystania z Treści oraz na udzielanie dalszych zgód w zakresie odpowiadającym udzielonej MentalWorld.pl zgodzie.

Użytkownik wyraża zgodę na wykonywanie autorskich praw osobistych do Treści przez MentalWorld.pl oraz oświadcza, że nie będzie wykonywał tych praw w stosunku do MentalWorld.pl oraz podmiotów, którym MentalWorld.pl udzieli dalszych zgód na korzystanie z Treści.

Użytkownik gwarantuje, że jest uprawniony do złożenia powyższych oświadczeń i zgód objętych Regulaminem i wprowadzenia Treści do Oferty oraz że Treści i korzystanie z Treści przez MentalWorld.pl zgodnie z Regulaminem nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik zwolni MentalWorld.pl oraz podmioty, którym MentalWorld.pl udzieli dalszych zgód na korzystanie z Treści, z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej ze zgodnego z Regulaminem korzystania z Treści.

9.      W celu stworzenia opisu Oferty Sprzedający wypełnia dostępny na stosownej stronie Mental World formularz, w którym należy w szczególności zamieścić tytuł Usługi, opis Usługi, określić kategorię odpowiadającą specyfice Usługi oraz rodzaj i sposób przeprowadzenia Transakcji, określić cenę oraz warunki dotyczące płatności.

10.  Zabronione jest umieszczanie w opisie Oferty treści naruszających przepisy prawa, Regulaminu Mental World, a także słów, wyrażeń bądź zwrotów, które zostały użyte niezgodnie z normami obyczajowymi oraz treści drastycznych.

11.  Sprzedający zobowiązuje się do akceptowania zapłaty od Kupujących za Transakcję za pomocą wszystkich metod płatności dostępnych w Mental World, w tym z wykorzystaniem kuponów Mental World.

12.  W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, gdy Usługa nie została jeszcze zrealizowana, Sprzedający zobowiązuje się dokonać zwrotu środków wpłaconych przez Kupujących za zakupione Usługi, w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia anulowania Transakcji przez Kupującego.

13.  W przypadku, o którym stanowi ust. 12, prowizja należna MentalWorld, o której stanowi §5 ust. 1 będzie podlegała zwrotowi na rzecz Sprzedającego w wysokości połowy zapłaconej prowizji. Prowizja należna operatorowi usług płatniczych nie podlega zwrotowi, chyba, że co innego ustalono między Sprzedającym a tym operatorem.

14.  W przypadku reklamacji Usługi zakupionej przez Kupującego, Sprzedający zobowiązuje się rozpatrywać reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych, od chwili otrzymania reklamacji i w razie jej uznania, dokonywać odpowiedniej czynności lub dokonywać niezwłocznie zwrotu środków wpłaconych przez Kupujących za zakupioną Usługę.

15.  Sprzedający może zlecić operatorowi usług płatniczych, na podstawie informacji przekazanych przez MentalWorld.pl, czasowe wstrzymanie wypłaty środków lub wypłatę środków zaewidencjonowanych w ramach narzędzia rozliczeniowego prowadzonego dla Sprzedającego, w celu dokonania zwrotu kwot wpłaconych przez Kupujących za zakupiony Towar.

16.  W przypadkach, o których mowa w ust. 12 i 13 powyżej, Sprzedający zobowiązuje się dokonać zwrotu środków wpłaconych przez Kupujących za zakupione Usługi w pełnej wysokości.

17.  Mental World nie jest stroną jakichkolwiek umów (w tym sprzedaży bądź świadczenia Usług) zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Kupujący są uprawnieni do zawarcia i wykonania umowy.

18.  Kupujący zawiera umowę ze Sprzedającym, potwierdzając zakup za pomocą przycisku „Zarezerwuj teraz” lub innego o podobnym znaczeniu.

19.  Potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Kupującym i Sprzedającym wysyłane jest automatycznie poprzez wiadomość e-mail (lub opcjonalnie poprzez inne środki komunikacji elektronicznej, w tym za pomocą aplikacji mobilnej) i ma charakter wyłącznie informacyjny. W wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, strony umowy otrzymują dane aktualnie widniejące w ustawieniach ich Kont, niezbędne do zrealizowania Usługi. Mogą to być: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, w którym będzie zrealizowana Usługa, a także opcja umożliwiająca kontaktowanie się pomiędzy Użytkownikami za pomocą funkcjonalności Mental World.

20.  W przypadku braku innych ustaleń stron Transakcji, Kupujący, w związku z zawartą umową, powinien dokonać zapłaty za Usługę w ciągu 7 dni. Brak zapłaty za Usługę przez Kupującego we wskazanym terminie, skutkować będzie automatyczną anulacją Transakcji przez MentalWorld.pl.

21.  MentalWorld.pl nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Mental World ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. MentalWorld.pl w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność oferowanych przez Użytkowników Usług, zdolność Sprzedających do sprzedaży, wypłacalność Kupujących oraz prawdziwość i rzetelność informacji oraz innych treści podawanych/przekazywanych przez Użytkowników w ramach Mental World. Jednocześnie za wykonanie umów zawartych w ramach Mental World, w związku z prowadzeniem własnej sprzedaży Usług, MentalWorld.pl ponosi odpowiedzialność określoną zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz treścią Ofert MentalWorld.pl.

22.  W przypadku, gdy Oferta narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, MentalWorld.pl może:

a. zmienić treść Oferty,

b. usunąć Ofertę,

d. odmówić publikacji Oferty.

23.  MentalWorld.pl może weryfikować przestrzeganie Regulaminu przez Użytkowników. Weryfikacja może nastąpić w szczególności przez sprawdzenie czy Użytkownicy stosują się do odpowiednich postanowień Regulaminu. Weryfikacja następuje w szczególności poprzez nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem i utrwalenie jego przebiegu.

24.  W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, MentalWorld.pl może upomnieć Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej (w tym za pośrednictwem aplikacji mobilnej) lub udzielić mu ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej (w tym za pośrednictwem aplikacji mobilnej).

25.  W przypadku dalszego naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, MentalWorld.pl może zawiesić Konto lub ograniczyć dostęp do poszczególnych usług w ramach Mental World. W przypadku powtarzających się lub istotnych naruszeń Regulaminu rozumianych między innymi jako:

1. nieuregulowanie przez Użytkownika należności względem MentalWorld.pl w wyznaczonym terminie,

2. podanie przez Użytkownika w ustawieniach Konta niepełnych lub nieprawdziwych danych kontaktowych (np. imię i nazwisko, firma, adres),

3. udostępnienie przez Użytkownika Konta innym osobom niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,

4. podejmowanie działań mających na celu unikanie płatności w związku z naliczonymi przez MentalWorld.pl opłatami lub prowizjami.

26.  MentalWorld.pl może czasowo ograniczyć Użytkownikowi dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach Mental World, w szczególności ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika albo zawiesić na czas określony lub nieokreślony konto tego Użytkownika.

27.  O zawieszeniu Konta lub ograniczeniu dostępu do określonych usług MentalWorld.pl powiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, wskazując przyczyny zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Konta. W przypadku braku udzielenia odpowiedzi i złożenia wyczerpujących wyjaśnień dotyczących prawidłowości wykonania umowy zawartej pomiędzy Kupującym i Sprzedającym MentalWorld.pl może uzależnić korzystanie z Mental World od potwierdzenia przez Użytkownika faktu wywiązania się z umowy zawartej w wyniku Transakcji.

28.  Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z Mental World, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem MentalWorld.pl lub innych Użytkowników.

29.  W przypadku udostępnienia MentalWorld.pl awatarów, o których mowa w §3 ust. 9 Regulaminu, Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do korzystania z tego awatara w ramach określonych Regulaminem, a wykorzystanie go w ramach Mental World oraz przez MentalWorld.pl nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik ponosi odpowiedzialność z tytułu zgodności z prawdą oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym i zwolni MentalWorld.pl z wszelkiej odpowiedzialności związanej z niezgodnym z prawem lub naruszającym prawa osób trzecich korzystaniem z awatara w ramach Mental World.

30.  Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone lub na które zostały nałożone ograniczenia funkcjonalności, o których mowa w ust. 24, nie może zarówno zarejestrować nowego, jak i korzystać z innego Konta bez uprzedniej zgody MentalWorld.pl.  Operator usług płatniczych, działając na zlecenie MentalWorld.pl oraz na podstawie przekazanych przez MentalWorld.pl informacji, uprawniony jest do czasowego wstrzymania wypłaty środków Sprzedającym.

31.  MentalWorld.pl ma dostęp do następujących kategorii danych Użytkownika: danych o Ofercie, w szczególności obejmujących treść Oferty; danych identyfikujących Kupującego w ramach Transakcji; danych o Transakcji – w szczególności metoda płatności, adres realizacji usługi, sposób realizacji, dodatkowe uwagi, a także może mieć dostęp do treści wiadomości przesyłanych pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, z tymże w tym ostatnim przypadku tylko wtedy, gdy MentalWorld.pl poweźmie uzasadnioną i obiektywnie weryfikowalną obawę co do niezgodnego z prawem działania Użytkownika. W takiej sytuacji MentalWorld.pl będzie przetwarzał uzyskane w ten sposób dane treści wiadomości, ale tylko dla celów wyjaśnienia, czy Użytkownik podejmował się niezgodnych z prawem działań. MentalWorld.pl nie udostępni danych treści wiadomości osobom trzecim, z wyjątkiem osób lub organów uprawnionych z mocy prawa, w tym w prowadzonym postępowaniu w sprawie naruszenia. MentalWorld.pl dysponuje wyżej wymienionymi kategoriami danych w odniesieniu do wszystkich Ofert i Transakcji.

32.  Użytkownik nie ma dostępu do wszystkich danych, które są dostępne dla MentalWorld.pl. Użytkownik nieodpłatnie ma dostęp do danych dotyczących dokonanych przez niego czynności w ramach Mental World, w szczególności: zamówionych usług, zrealizowanych usług i anulowanych usług, a także informacji wymienianych pomiędzy Użytkownikami w zakresie realizacji tych usług za pomocą funkcjonalności Mental World.

§5

Opłaty i prowizje

1.      Usługi świadczone przez MentalWorld.pl w ramach Mental World są odpłatne. Wszystkimi opłatami i prowizjami obciążany jest Sprzedający. Należności te naliczane są i pobierane na bieżąco przy każdej transakcji, od której pobierana jest prowizja w łącznej wysokości 17,0%, na którą składa się prowizja dla Mental World i prowizja dla operatora usług płatniczych.

2.      Niedozwolone są działania Użytkownika, których celem lub skutkiem jest uniknięcie płatności w związku z naliczonymi przez MentalWorld.pl opłatami lub prowizjami.

3.      Za usługi świadczone w ramach Mental World, MentalWorld.pl wystawia faktury zgodnie z danymi zawartymi w ustawieniach Konta, na żądanie Sprzedającego.

§6

Postanowienia końcowe

1.      Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Mental World powinny być zgodne z Regulaminem, dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi ochrony praw konsumenta. Użytkownik nie może podejmować działań sprzecznych z Regulaminem, dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa, a także działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Mental World lub szkodzą Użytkownikom.

2.      Użytkownik jest zobowiązany do wyjaśnienia prawidłowości wykonania umowy zawartej pomiędzy Kupującym i Sprzedającym. Sprzedający ma obowiązek udzielenia odpowiedzi i złożenia wyczerpujących wyjaśnień.

3.      Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o zawartych w ramach Mental World umowach.

4.      Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Mental World stanowią przedmiot praw MentalWorld.pl lub Użytkowników. Wskazane elementy mogą stanowić przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

5.      Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Mental World materiałów (w tym danych oraz innych informacji) wymaga każdorazowo zgody MentalWorld.pl i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów MentalWorld.pl oraz Użytkowników.

6.      Zabronione jest:

a. wykorzystywanie przez podmioty trzecie oznaczeń, co do których uprawniona jest MentalWorld.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w szczególności takich jak: logo, zdjęcia, opisy czy innego typu oznaczenia,

b. agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Mental World w celu ich dalszego wykorzystywania w ramach prowadzonej działalności (w tym działalności innych serwisów internetowych), a także ich dalszego udostępniania w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza siecią Internet.

7.      MentalWorld.pl zapewnia Użytkownikom informacje, w tym dotyczące skutecznego dokonania płatności dokonywanej przy wykorzystaniu metod płatności dostępnych w Mental World, a także informacje dotyczące kupionych, zrealizowanych lub anulowanych Usług w ramach Mental World, poprzez automatyczne kanały komunikacji tj. kanały umożliwiające kontaktowanie się z Użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, powiadomienia umieszczane w ramach Konta Użytkownika w związku z zawarciem Transakcji, wiadomości push w ramach aplikacji mobilnej oraz statusów dostępnych w zakładkach „Moja aktywność”.

8.      MentalWorld.pl może świadczyć Użytkownikom inne usługi, wspomagające główną działalność MentalWorld.pl lub ułatwiające Użytkownikom korzystanie z usług MentalWorld.pl, w tym finansowanie, zabezpieczenie lub reklamowanie Transakcji, na zasadach określonych w regulaminach takich usług, a także polegające na pośredniczeniu MentalWorld.pl w zawarciu umów na usługi osób trzecich.

§7

Prywatność

1.      Dane osobowe podane przez Użytkowników w miejscach do tego przeznaczonych, MentalWorld.pl przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności zawartą w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

2.      Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie w celach związanych z przeprowadzaniem Transakcji oraz w innych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

3.      Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od MentalWorld.pl w związku z korzystaniem z Mental World, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie przedmiotowych informacji w celach komercyjnych polegających, w szczególności na promowaniu w jakiejkolwiek formie działalności Użytkownika prowadzonej poza Mental World.

4.      Zabronione jest wykorzystywanie informacji, o których mowa w ust. 3, w celach komercyjnych polegających na promowaniu w jakiejkolwiek postaci działalności Użytkownika prowadzonej poza Mental World. W szczególności zabronione jest:

a) składanie propozycji zakupu lub sprzedaży Usługi poza Mental World,

b) dołączanie do Oferty lub dostarczanie w jakiejkolwiek innej formie treści zawierających informację o działalności komercyjnej prowadzonej poza Mental World (na przykład ulotek reklamujących gabinet prywatny).

§8

Zmiany regulaminu

1.      MentalWorld.pl jest uprawnione do zmiany Regulaminu w następujących przypadkach:

a. zmiany przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;

b. nałożenie określonych obowiązków przez organy państwa;

c. zmiany cen;

d. usprawnienie działania Serwisu i obsługi Użytkowników;

e. poprawa ochrony prywatności Użytkowników;

f. zmiany w polityce prywatności;

g. zapobieganie nadużyciom;

h. względy bezpieczeństwa;

i. zmiany technologiczne i funkcjonalne;

j. zmiany w zakresie świadczonych usług, w tym wprowadzanie nowych;

k. zmiany redakcyjne.

2.      Zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez MentalWorld.pl nie krótszym niż 15 dni od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach i udostępnienia im zmienionego Regulaminu, w szczególności poprzez jego publikację na stronie https://mentalworld.pl/ oraz przesłanie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika.

3.      MentalWorld.pl może wprowadzić zmianę Regulaminu bez zachowania 15-dniowego terminu, o którym mowa powyżej, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:

a. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązane jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia jej dotrzymanie wyżej wymienionego 15- dniowego okresu powiadomienia,

b. musi w drodze wyjątku zmienić Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną usług pośrednictwa internetowego, Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.

§9

Rozwiązanie umowy z MentalWorld.pl

1.      Świadczenie usług w ramach Mental World ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej.

2.      Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą z MentalWorld.pl, dotyczącą wskazanego przez niego Konta, poprzez złożenie wypowiedzenia umowy. W tym przypadku, wszystkie dotychczas opublikowane Oferty Sprzedającego zostaną usunięte w terminie do 7 dni od dnia złożenia wypowiedzenia umowy.

3.      Rozwiązanie przez Użytkownika umowy z MentalWorld.pl, dotyczącej wskazanego przez niego Konta, odnosi skutek najwcześniej po upływie 60 dni od daty wypowiedzenia umowy (rozumianej jako dzień złożenia wypowiedzenia umowy). Po upływie wskazanego terminu, logowanie się do Konta oraz korzystanie z usług dostępnych w Mental World w ramach Konta, nie będzie możliwe.

4.      W przypadku wielokrotnego naruszania Regulaminu przez Użytkownika, umowa może zostać rozwiązana przez MentalWorld.pl za wypowiedzeniem, z zachowaniem trzydziestodniowego terminu wypowiedzenia.

§10

Kontakt i postępowanie reklamacyjne

1.      Użytkownik może kontaktować się z MentalWorld.pl w sprawie usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:

a. pisemnej na adres: Mental World Sp. z o.o., ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74 /320, 50-020 Wrocław,

b. elektronicznej na adres poczty elektronicznej: info@mentalworld.pl.

2.      Mental World może kontaktować się z Użytkownikiem w formie:

a. pisemnej na wskazany przez Użytkownika adres korespondencyjny,

b. elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail,

c. telefonicznej na wskazany przez Użytkownika numer telefonu,

d. krótkich wiadomości tekstowych SMS na wskazany przez Użytkownika numer telefonu,

e. automatycznych kanałów komunikacji tj. w formie powiadomień umieszczanych w ramach Konta Użytkownika w związku z zawarciem Transakcji, wiadomości push w ramach aplikacji mobilnej oraz statusów dostępnych w zakładkach „Moja aktywność”.

3.      W przypadku, gdy zdaniem Użytkownika usługi świadczone na podstawie Regulaminu nie są realizowane przez MentalWorld.pl lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może on złożyć zastrzeżenia w sposób określony poniżej (Reklamacja). Jednocześnie w przypadku sprzedaży własnej Usług prowadzonej przez MentalWorld.pl Użytkownik może zgłosić Reklamację w sposób opisany w treści poniżej.

4.      Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: info@mentalworld.pl lub pisemnej na adres: Mental World Sp. z o.o., ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74 /320, 50-020 Wrocław. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Użytkownika, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia Reklamacji.

5.      MentalWorld.pl rozpoznaje Reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku, gdy Reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, MentalWorld.pl zwróci się do składającego Reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej Reklamacji.

6.      Odpowiedź na Reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach MentalWorld.pl może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego Reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika, lub pisemnie na adres wskazany w Reklamacji.

§11

Prawo właściwe

1.      Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a MentalWorld.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez MentalWorld.pl w ramach Mental World na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez MentalWorld.pl w ramach Mental World będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: https://wiih.ibip.wroc.pl/public/?id=116747. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1: wzór formularza o odstąpieniu od umowy

Załącznik nr 2: polityka prywatności