google-play-badge

Regulamin

Niniejszy dokument reguluje dostęp i korzystanie z aplikacji mobilnych
lub stron internetowych MentalWorld.pl, a także korzystanie z usługi
pośrednictwa (zwany dalej jako: „Regulamin”). Należy uważnie
przeczytać i wyrazić zgodę na niniejszy Regulamin przed uzyskaniem dostępu i
przed używaniem aplikacji mobilnych lub stron internetowych MentalWorld.pl. Z
chwilą wyrażenia zgody na niniejszy Regulamin, powstaje stosunek umowny między
Użytkownikiem a MentalWorld.pl. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszym Regulaminem,
nie możesz uzyskać dostępu i korzystać z aplikacji mobilnych lub stron
internetowych MentalWorld.pl.

§1

Definicje

Terminy
użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

1.     
MentalWorld.pl – Mental World Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we
Wrocławiu przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74 /320, 50-020 Wrocław, wpisana
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000913041, kapitał zakładowy 5.000,00 złotych, NIP:
8971894091, REGON: 389553401.

2.     
Regulamin – niniejszy
dokument.

3.     
Mental World – prowadzona przez MentalWorld.pl, na zasadach określonych w Regulaminie,
platforma handlowa on-line, o charakterze otwartym, dostępna w domenie
mentalworld.pl oraz aplikacja mobilna dostępna w domenie app.mentalworld.pl.

4.     
Rejestracja – procedura zakładania Konta.

5.     
Konto – prowadzony
dla Użytkownika przez MentalWorld.pl zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane
Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach MentalWorld.pl.

6.     
Użytkownik – podmiot,
który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez MentalWorld.pl w ramach Mental
World, na zasadach określonych w Regulaminie.

7.     
Sprzedający – Użytkownik podejmujący działania zmierzające do zbycia lub zbywający Usługi
w ramach Oferty.

8.     
Kupujący – Użytkownik
podejmujący działania zmierzające do nabycia lub nabywający Usługi w ramach
Mental World.

9.     
Usługa – usługa,
towar lub prawo będące przedmiotem Oferty.

10.  Oferta – propozycja zawarcia umowy sprzedaży Usługi
na warunkach określonych przez Sprzedającego lub MentalWorld.pl, w
szczególności zawierająca cenę i opis oferowanej Usługi, przy wykorzystaniu i
za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Mental World.

11.  Transakcje – procedury zawierania i wykonywania
umów sprzedaży Usług pomiędzy Użytkownikami w ramach Mental World.

§2

Usługi MentalWorld.pl

1.     
Usługi
świadczone przez MentalWorld.pl składają się z:

a. dostępu do aplikacji
mobilnych lub stron internetowych MentalWorld.pl i korzystania z nich w celu
zamawiania i realizacji Usług świadczonych przez Sprzedających lub Usług
Świadczonych przez MentalWorld.pl,

b. zbierania i przetwarzania płatności (w tym wystawiania
faktur i rachunków w imieniu Sprzedających), polegających na umożliwieniu MentalWorld.pl
pobierania i naliczania opłat z rachunku bankowego Kupujących i przekazywania
naliczonych środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedających za ich Usługi
lub na rachunek MentalWorld.pl za Usługi świadczone przez MentalWorld.pl.
MentalWorld.pl może zaangażować podmioty stowarzyszone, osoby trzecie,
operatorów usług płatniczych do świadczenia tych usług w swoim imieniu,

c. usługi pośrednictwa polegającej na umożliwianiu Kupującym
zamawiania i korzystania z Usług Sprzedających lub Usług świadczonych przez MentalWorld.pl,

d. umożliwieniu zawierania przez Kupujących umów ze Sprzedającymi
lub uregulowania wynagrodzenia za usługę.

§3

Warunki uczestnictwa w Mental
World

1.     
Użytkownikami
mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do
czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2.     
Korzystanie
z dokonywania zakupów Usług świadczonych przez MentalWorld.pl i funkcjonalności
Mental World w tym zakresie, z wyjątkiem dokonywania sprzedaży Usług jest
możliwe po dokonaniu Rejestracji i wypełnieniu odpowiedniego formularza.

3.     
Korzystanie
z dokonywania sprzedaży Usług świadczonych przez MentalWorld.pl i
funkcjonalności Mental World w tym zakresie, jest możliwe po dokonaniu
Rejestracji i wypełnieniu odpowiedniego formularza, a także po przesłaniu
dodatkowych oświadczeń oraz dokumentów, w tym certyfikatów i Curriculum Vitae
potwierdzających umiejętności i kompetencje w zakresie Usług świadczonych przez
MentalWorld.pl. MentalWorld.pl zastrzega sobie możliwość weryfikacji
przesłanych oświadczeń oraz dokumentów poprzez przeprowadzenie z Użytkownikiem
lub osobą, która posiada stosowne umocowanie rozmowy kwalifikacyjnej.

4.     
Konto
zarejestrowane w sposób, o którym mowa w ust.3 powyżej, po pozytywnej
weryfikacji danych podanych przez Użytkownika, może zostać wyróżnione w sposób
widoczny dla wszystkich odwiedzających Mental World.  

5.     
W
procesie wypełnienia formularza rejestracyjnego podmiot rejestrowany podaje
wymagane dane, a po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany w
formularzu rejestracyjnym adres e-mail lub numer telefonu zostanie wysłana
wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem
informacje.

6.     
Z
chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem
rejestrowanym a MentalWorld.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez MentalWorld.pl
w ramach MentalWorld, na warunkach określonych w Regulaminie.

7.     
Użytkownik
jako płatnik zlecający transakcję płatniczą, potwierdza, że poprzez akceptację
Regulaminu, upoważnia operatora usług płatniczych uczestniczącego w realizacji
tej transakcji, do przekazywania danych płatnika towarzyszących takiej
transakcji do MentalWorld.pl.

8.     
Podczas
Rejestracji jak i późniejszego korzystania z Mental World, Użytkownik
zobowiązany jest podawać wymagane i prawdziwe dane oraz informacje oraz składać
– o ile ma zastosowanie – oświadczenia zgodne z prawdą.

9.     
Użytkownik
może dodać do Konta zdjęcie bądź grafikę, które mogą przedstawiać jego
wizerunek (awatar). W przypadku logowania się do Mental World lub dokonania
Rejestracji za pośrednictwem zewnętrznych usług uwierzytelniających (np.
oferowanych w ramach innych serwisów, w tym o charakterze społecznościowym,
Użytkownika (w tym dane osobowe) oraz awatar (o ile został on udostępniony
operatorowi tej zewnętrznej usługi lub tego serwisu) zostaną przekazane lub
ujawnione MentalWorld.pl i wykorzystane zgodnie z zasadami Regulaminu.

10.  W przypadku dodania awatara zostanie
on przypisany do wskazanego przez Użytkownika Konta zarejestrowanego na jego
dane. W sytuacji logowania się do Mental World lub dokonania Rejestracji za
pośrednictwem zewnętrznych usług uwierzytelniających (np. oferowanych w ramach
innych serwisów), awatar przekazany lub ujawniony MentalWorld.pl przez
operatora tej zewnętrznej usługi lub tego serwisu, przypisany zostanie do Konta
Użytkownika, zgodnie z adresem e-mail podanym przez Użytkownika w tej usłudze
lub serwisie. Awatar Użytkownika będzie widoczny dla innych Użytkowników
korzystających z Mental World przy jego wybranych aktywnościach w Mental World.
Awatar zostanie przypisany do Konta Użytkownika w przypadkach wskazanych
powyżej, pod warunkiem, że spełniać będzie wymagania techniczne określone przy
opcji dodania Awatara oraz nie będzie przedstawiać jakichkolwiek bezprawnych
lub niestosownych treści, w tym w szczególności o charakterze wulgarnym,
obscenicznym, erotycznym, pornograficznym, nawołującym do szerzenia nienawiści,
rasizmu, ksenofobii. Niedopuszczalne jest umieszczanie w ramach awatara treści
promocyjnych, reklamowych i ogłoszeniowych oraz treści odnoszących się do
działalności Użytkownika prowadzonej poza Mental World, a także jakichkolwiek
danych kontaktowych.

11.  Użytkownik powinien na bieżąco
aktualizować dane w ustawieniach po zalogowaniu na Konto.

12.  Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta w
Mental World (logowanie) po podaniu:

– loginu lub adresu e-mail,

– hasła.

Logowanie do Mental World za pośrednictwem
usługi zautomatyzowanych rozwiązań oraz za pośrednictwem zewnętrznych usług
uwierzytelniających (np. oferowanych w ramach innych serwisów współpracujących
z MentalWorld.pl, w tym o charakterze społecznościowym), powoduje takie same
skutki, jak logowanie bezpośrednio na stronie internetowej Mental World.

13.  Użytkownikowi nie wolno korzystać z
Kont innych Użytkowników oraz udostępniać Konta innym osobom, z wyjątkiem
udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania
w jego imieniu.

14.  W sytuacji, gdy Konto lub działalność
Użytkownika w ramach Mental World wymaga dodatkowej weryfikacji danych, o
których mowa w ust. 3, lub w przypadku powzięcia przez MentalWorld.pl
uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta lub Transakcji, dotyczących w
szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, lub w przypadku
naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, MentalWorld.pl może:

a. uzależnić korzystanie z Mental World lub
poszczególnych usług świadczonych w ramach Mental World od potwierdzenia przez
Użytkownika odpowiednimi dokumentami jego wiarygodności, w tym tożsamości,

b. czasowo ograniczyć dostęp do
poszczególnych usług świadczonych w ramach Mental World,

c. zawiesić na czas określony lub
nieokreślony Konto Użytkownika,

d. zastosować mechanizmy lub narzędzia
blokujące działanie botów lub innych narzędzi informatycznych lub
programistycznych.

Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, MentalWorld.pl
zniesie przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika.

15.  W terminie 14 dni od zawarcia umowy,
o której mowa w ust. 6, Użytkownik będący konsumentem w myśl art. 22[1] kodeksu
cywilnego lub Użytkownik będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio
związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie
posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z
przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na
podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Wzór formularza o
odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, stanowi Załącznik
nr 1 do Regulaminu.

16.  MentalWorld.pl stosuje mechanizmy,
których celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa Transakcjom
oraz innym usługom świadczonym w ramach Mental World z których Użytkownik
korzysta.

17.  Wykonanie Transakcji oraz innych
usług jest możliwe tylko pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniego poziomu
bezpieczeństwa.

§4

Transakcje

1.     
W
ramach Mental World, Sprzedający określa warunki Oferty i udostępnia je Kupującym.

2.     
Oferty,
o których mowa w niniejszym paragrafie mogą być prezentowane przez podmioty
współpracujące z MentalWorld.pl na podstawie odrębnych umów, w szczególności w
ramach prowadzonych przez nie serwisów czy aplikacji internetowych
(uwzględniając aplikacje mobilne).

3.     
Sprzedający
zobowiązują się do nieoferowania Usług, którymi obrót narusza obowiązujące
przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i
inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być
uznane za naruszające dobre obyczaje. Zabronione jest publikowanie i
prezentowanie wszelkich treści, które naruszają powszechnie przyjęte normy
etyczne lub moralne lub obyczajowe, w szczególności nawołujące do lub
propagujące nienawiść, przemoc lub jakiekolwiek formy dyskryminacji, w tym ze
względu na narodowość, kolor skóry, przekonania, religię, światopogląd,
orientację seksualną, propagujące systemy autorytarne i totalitarne, a także
wszelkich treści pochwalających lub popierających tego rodzaju zachowania.

4.     
Sprzedający
sporządza Ofertę, wypełniając dostępny w ramach Mental World formularz
sprzedaży, określając w ten sposób ogół warunków Transakcji. Z momentem
wprowadzenia informacji lub danych do treści Oferty, MentalWorld.pl nabywa
uprawnienie do korzystania z nich, w szczególności do posługiwania się nimi w
dowolny sposób, w każdym czasie, według własnego uznania. Poprzez zamieszczenie
informacji lub danych w treści Oferty Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony
do wprowadzenia ich do treści Oferty, a wykorzystanie ich w ramach Mental World
oraz przez MentalWorld.pl – w szczególności w sposób określony w zdaniu
poprzedzającym – nie narusza praw osób trzecich. Sprzedający ponosi
odpowiedzialność z tytułu zgodności z prawdą oświadczenia, o którym mowa w
zdaniu poprzedzającym.

5.     
Treść
Oferty powinna być rzetelna i kompletna oraz nie może wprowadzać w błąd innych
Użytkowników. Treść Oferty powinna być zgodna z wymogami prawa, w szczególności
zawierać informacje wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony
praw konsumentów i ponadto nie może sugerować wykorzystania Usługi w sposób
naruszający obowiązujące przepisy prawa. Użytkownik ponosi pełną
odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ofercie, w tym jest
odpowiedzialny za wszelkie jej błędy lub nieścisłości.

6.     
Niezależnie
od postanowienia wskazanego w ust. 3, Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony
oraz posiada możliwość zawarcia i wykonania umowy z Kupującym.

7.     
Wykonując
czynności, o których mowa w ust. 4, Sprzedający zleca MentalWorld.pl publikację
Oferty we wskazanej przez niego dacie. W przypadku, gdy data nie została
określona, publikacja następuje niezwłocznie.

8.     
Od
momentu opublikowania Oferty, Sprzedający jest związany jej treścią. Użytkownik
z chwilą wprowadzenia do Oferty (publikacja w Mental World) treści stanowiących
przedmiot ochrony prawa autorskiego, w szczególności znaków, logotypów,
wizerunku, opisu oraz zdjęć („Treść”), zezwala MentalWorld.pl na nieodpłatne,
niewyłączne, nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie z tych Treści w
następującym zakresie:

a. utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi
technikami, w tym także przez dokonywanie zapisu oraz kopii na wszelkiego
rodzaju nośnikach papierowych, elektronicznych, magnetycznych bądź optycznych;

b. rozpowszechniania za pośrednictwem sieci
telekomunikacyjnych (w tym internet) w jakikolwiek sposób i przy użyciu
jakiejkolwiek technologii, w szczególności poprzez: rozpowszechnianie w taki
sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Treści w miejscu i czasie przez siebie
wybranym oraz inne sposoby eksploatacji w sieciach telekomunikacyjnych bez
względu na możliwe do zastosowania sposoby ograniczania dostępu; publiczne
wyświetlenie oraz odtworzenie, w tym również poprzez mechanizmy automatycznego
odtwarzania Treści na stronach internetowych;

c. publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania,
odtwarzania oraz nadawania i reemisji;

d. użyczania i wprowadzania do obrotu.

Zgoda Użytkownika obejmuje także tworzenie
opracowań Treści przez MentalWorld.pl i korzystanie z tych opracowań w
zakresie, w którym MentalWorld.pl jest uprawnione do korzystania z Treści oraz
na udzielanie dalszych zgód w zakresie odpowiadającym udzielonej MentalWorld.pl
zgodzie.

Użytkownik wyraża zgodę na wykonywanie
autorskich praw osobistych do Treści przez MentalWorld.pl oraz oświadcza, że
nie będzie wykonywał tych praw w stosunku do MentalWorld.pl oraz podmiotów,
którym MentalWorld.pl udzieli dalszych zgód na korzystanie z Treści.

Użytkownik gwarantuje, że jest uprawniony do
złożenia powyższych oświadczeń i zgód objętych Regulaminem i wprowadzenia
Treści do Oferty oraz że Treści i korzystanie z Treści przez MentalWorld.pl
zgodnie z Regulaminem nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik zwolni MentalWorld.pl
oraz podmioty, którym MentalWorld.pl udzieli dalszych zgód na korzystanie z
Treści, z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej ze zgodnego z Regulaminem
korzystania z Treści.

9.     
W
celu stworzenia opisu Oferty Sprzedający wypełnia dostępny na stosownej stronie
Mental World formularz, w którym należy w szczególności zamieścić tytuł Usługi,
opis Usługi, określić kategorię odpowiadającą specyfice Usługi oraz rodzaj i
sposób przeprowadzenia Transakcji, określić cenę oraz warunki dotyczące
płatności.

10.  Zabronione jest umieszczanie w opisie
Oferty treści naruszających przepisy prawa, Regulaminu Mental World, a także
słów, wyrażeń bądź zwrotów, które zostały użyte niezgodnie z normami
obyczajowymi oraz treści drastycznych.

11.  Sprzedający zobowiązuje się do
akceptowania zapłaty od Kupujących za Transakcję za pomocą wszystkich metod
płatności dostępnych w Mental World, w tym z wykorzystaniem kuponów Mental
World.

12.  W przypadku odstąpienia od umowy
przez Kupującego, gdy Usługa nie została jeszcze zrealizowana, Sprzedający
zobowiązuje się dokonać zwrotu środków wpłaconych przez Kupujących za zakupione
Usługi, w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia anulowania Transakcji przez
Kupującego.

13.  W przypadku, o którym stanowi ust.
12, prowizja należna MentalWorld, o której stanowi §5 ust. 1 będzie podlegała
zwrotowi na rzecz Sprzedającego w wysokości połowy zapłaconej prowizji. Prowizja
należna operatorowi usług płatniczych nie podlega zwrotowi, chyba, że co innego
ustalono między Sprzedającym a tym operatorem.

14.  W przypadku reklamacji Usługi
zakupionej przez Kupującego, Sprzedający zobowiązuje się rozpatrywać reklamację
w ciągu 14 dni kalendarzowych, od chwili otrzymania reklamacji i w razie jej uznania,
dokonywać odpowiedniej czynności lub dokonywać niezwłocznie zwrotu środków
wpłaconych przez Kupujących za zakupioną Usługę.

15.  Sprzedający może zlecić operatorowi
usług płatniczych, na podstawie informacji przekazanych przez MentalWorld.pl,
czasowe wstrzymanie wypłaty środków lub wypłatę środków zaewidencjonowanych w
ramach narzędzia rozliczeniowego prowadzonego dla Sprzedającego, w celu
dokonania zwrotu kwot wpłaconych przez Kupujących za zakupiony Towar.

16.  W przypadkach, o których mowa w ust.
12 i 13 powyżej, Sprzedający zobowiązuje się dokonać zwrotu środków wpłaconych
przez Kupujących za zakupione Usługi w pełnej wysokości.

17.  Mental World nie jest stroną jakichkolwiek
umów (w tym sprzedaży bądź świadczenia Usług) zawieranych pomiędzy
Użytkownikami i nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Kupujący są uprawnieni do
zawarcia i wykonania umowy.

18.  Kupujący zawiera umowę ze
Sprzedającym, potwierdzając zakup za pomocą przycisku „Zarezerwuj teraz” lub
innego o podobnym znaczeniu.

19.  Potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy
Kupującym i Sprzedającym wysyłane jest automatycznie poprzez wiadomość e-mail
(lub opcjonalnie poprzez inne środki komunikacji elektronicznej, w tym za
pomocą aplikacji mobilnej) i ma charakter wyłącznie informacyjny. W wiadomości,
o której mowa w zdaniu poprzednim, strony umowy otrzymują dane aktualnie
widniejące w ustawieniach ich Kont, niezbędne do zrealizowania Usługi. Mogą to
być: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, w którym będzie
zrealizowana Usługa, a także opcja umożliwiająca kontaktowanie się pomiędzy
Użytkownikami za pomocą funkcjonalności Mental World.

20.  W przypadku braku innych ustaleń
stron Transakcji, Kupujący, w związku z zawartą umową, powinien dokonać zapłaty
za Usługę w ciągu 7 dni. Brak zapłaty za Usługę przez Kupującego we wskazanym terminie,
skutkować będzie automatyczną anulacją Transakcji przez MentalWorld.pl.

21.  MentalWorld.pl nie ponosi
odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Mental World ani za
nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach
Transakcji, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz
osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. MentalWorld.pl
w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub
legalność oferowanych przez Użytkowników Usług, zdolność Sprzedających do
sprzedaży, wypłacalność Kupujących oraz prawdziwość i rzetelność informacji
oraz innych treści podawanych/przekazywanych przez Użytkowników w ramach Mental
World. Jednocześnie za wykonanie umów zawartych w ramach Mental World, w
związku z prowadzeniem własnej sprzedaży Usług, MentalWorld.pl ponosi
odpowiedzialność określoną zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego
oraz treścią Ofert MentalWorld.pl.

22.  W przypadku, gdy Oferta narusza
postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, MentalWorld.pl może:

a. zmienić treść Oferty,

b. usunąć Ofertę,

d. odmówić publikacji Oferty.

23.  MentalWorld.pl może weryfikować
przestrzeganie Regulaminu przez Użytkowników. Weryfikacja może nastąpić w
szczególności przez sprawdzenie czy Użytkownicy stosują się do odpowiednich
postanowień Regulaminu. Weryfikacja następuje w szczególności poprzez
nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem i utrwalenie jego przebiegu.

24.  W przypadku, gdy działania
Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, MentalWorld.pl może upomnieć
Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków
komunikacji elektronicznej (w tym za pośrednictwem aplikacji mobilnej) lub udzielić
mu ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków
komunikacji elektronicznej (w tym za pośrednictwem aplikacji mobilnej).

25.  W przypadku dalszego naruszania przez
Użytkownika postanowień Regulaminu, MentalWorld.pl może zawiesić Konto lub
ograniczyć dostęp do poszczególnych usług w ramach Mental World. W przypadku
powtarzających się lub istotnych naruszeń Regulaminu rozumianych między innymi jako:

1. nieuregulowanie przez Użytkownika
należności względem MentalWorld.pl w wyznaczonym terminie,

2. podanie przez Użytkownika w ustawieniach
Konta niepełnych lub nieprawdziwych danych kontaktowych (np. imię i nazwisko,
firma, adres),

3. udostępnienie przez Użytkownika Konta
innym osobom niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,

4. podejmowanie działań mających na celu
unikanie płatności w związku z naliczonymi przez MentalWorld.pl opłatami lub
prowizjami.

26.  MentalWorld.pl może czasowo
ograniczyć Użytkownikowi dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach Mental
World, w szczególności ograniczyć na czas określony lub nieokreślony
funkcjonalność Konta Użytkownika albo zawiesić na czas określony lub
nieokreślony konto tego Użytkownika.

27.  O zawieszeniu Konta lub ograniczeniu
dostępu do określonych usług MentalWorld.pl powiadomi Użytkownika za
pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, wskazując przyczyny zawieszenia lub
ograniczenia dostępu do Konta. W przypadku braku udzielenia odpowiedzi i
złożenia wyczerpujących wyjaśnień dotyczących prawidłowości wykonania umowy
zawartej pomiędzy Kupującym i Sprzedającym MentalWorld.pl może uzależnić
korzystanie z Mental World od potwierdzenia przez Użytkownika faktu wywiązania
się z umowy zawartej w wyniku Transakcji.

28.  Użytkownik ponosi pełną
odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z Mental
World, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem MentalWorld.pl
lub innych Użytkowników.

29.  W przypadku udostępnienia MentalWorld.pl
awatarów, o których mowa w §3 ust. 9 Regulaminu, Użytkownik oświadcza, że jest
uprawniony do korzystania z tego awatara w ramach określonych Regulaminem, a
wykorzystanie go w ramach Mental World oraz przez MentalWorld.pl nie narusza
praw osób trzecich. Użytkownik ponosi odpowiedzialność z tytułu zgodności z
prawdą oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym i zwolni MentalWorld.pl
z wszelkiej odpowiedzialności związanej z niezgodnym z prawem lub naruszającym
prawa osób trzecich korzystaniem z awatara w ramach Mental World.

30.  Użytkownik, którego Konto zostało
zawieszone lub na które zostały nałożone ograniczenia funkcjonalności, o
których mowa w ust. 24, nie może zarówno zarejestrować nowego, jak i korzystać
z innego Konta bez uprzedniej zgody MentalWorld.pl.  Operator usług płatniczych, działając na
zlecenie MentalWorld.pl oraz na podstawie przekazanych przez MentalWorld.pl
informacji, uprawniony jest do czasowego wstrzymania wypłaty środków
Sprzedającym.

31.  MentalWorld.pl ma dostęp do
następujących kategorii danych Użytkownika: danych o Ofercie, w szczególności
obejmujących treść Oferty; danych identyfikujących Kupującego w ramach
Transakcji; danych o Transakcji – w szczególności metoda płatności, adres realizacji
usługi, sposób realizacji, dodatkowe uwagi, a także może mieć dostęp do treści
wiadomości przesyłanych pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, z tymże w tym
ostatnim przypadku tylko wtedy, gdy MentalWorld.pl poweźmie uzasadnioną i
obiektywnie weryfikowalną obawę co do niezgodnego z prawem działania
Użytkownika. W takiej sytuacji MentalWorld.pl będzie przetwarzał uzyskane w ten
sposób dane treści wiadomości, ale tylko dla celów wyjaśnienia, czy Użytkownik
podejmował się niezgodnych z prawem działań. MentalWorld.pl nie udostępni
danych treści wiadomości osobom trzecim, z wyjątkiem osób lub organów
uprawnionych z mocy prawa, w tym w prowadzonym postępowaniu w sprawie
naruszenia. MentalWorld.pl dysponuje wyżej wymienionymi kategoriami danych w
odniesieniu do wszystkich Ofert i Transakcji.

32.  Użytkownik nie ma dostępu do
wszystkich danych, które są dostępne dla MentalWorld.pl. Użytkownik
nieodpłatnie ma dostęp do danych dotyczących dokonanych przez niego czynności w
ramach Mental World, w szczególności: zamówionych usług, zrealizowanych usług i
anulowanych usług, a także informacji wymienianych pomiędzy Użytkownikami w
zakresie realizacji tych usług za pomocą funkcjonalności Mental World.

§5

Opłaty i prowizje

1.     
Usługi
świadczone przez MentalWorld.pl w ramach Mental World są odpłatne. Wszystkimi
opłatami i prowizjami obciążany jest Sprzedający. Należności te naliczane są i
pobierane na bieżąco przy każdej transakcji, od której pobierana jest prowizja
w łącznej wysokości 17,0%, na którą składa się prowizja dla Mental World i
prowizja dla operatora usług płatniczych.

2.     
Niedozwolone
są działania Użytkownika, których celem lub skutkiem jest uniknięcie płatności
w związku z naliczonymi przez MentalWorld.pl opłatami lub prowizjami.

3.     
Za
usługi świadczone w ramach Mental World, MentalWorld.pl wystawia faktury
zgodnie z danymi zawartymi w ustawieniach Konta, na żądanie Sprzedającego.

§6

Postanowienia końcowe

1.     
Wszelkie
działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Mental World powinny być
zgodne z Regulaminem, dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa,
w tym dotyczącymi ochrony praw konsumenta. Użytkownik nie może podejmować
działań sprzecznych z Regulaminem, dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi
przepisami prawa, a także działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo
funkcjonowania Mental World lub szkodzą Użytkownikom.

2.     
Użytkownik
jest zobowiązany do wyjaśnienia prawidłowości wykonania umowy zawartej pomiędzy
Kupującym i Sprzedającym. Sprzedający ma obowiązek udzielenia odpowiedzi i
złożenia wyczerpujących wyjaśnień.

3.     
Użytkownicy
powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o zawartych w ramach Mental
World umowach.

4.     
Wszelkie
materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw.
layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach
internetowych Mental World stanowią przedmiot praw MentalWorld.pl lub
Użytkowników. Wskazane elementy mogą stanowić przedmiot autorskich praw
majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków
towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony
prawnej.

5.     
Pobieranie
lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Mental World
materiałów (w tym danych oraz innych informacji) wymaga każdorazowo zgody MentalWorld.pl
i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego
prawa, jak również nie może naruszać interesów MentalWorld.pl oraz Użytkowników.

6.     
Zabronione
jest:

a. wykorzystywanie przez podmioty trzecie
oznaczeń, co do których uprawniona jest MentalWorld.pl, w tym
charakterystycznych elementów grafiki, w szczególności takich jak: logo,
zdjęcia, opisy czy innego typu oznaczenia,

b. agregowanie i przetwarzanie danych oraz
innych informacji dostępnych w Mental World w celu ich dalszego wykorzystywania
w ramach prowadzonej działalności (w tym działalności innych serwisów
internetowych), a także ich dalszego udostępniania w ramach innych serwisów
internetowych, jak i poza siecią Internet.

7.     
MentalWorld.pl
zapewnia Użytkownikom informacje, w tym dotyczące skutecznego dokonania
płatności dokonywanej przy wykorzystaniu metod płatności dostępnych w Mental
World, a także informacje dotyczące kupionych, zrealizowanych lub anulowanych
Usług w ramach Mental World, poprzez automatyczne kanały komunikacji tj. kanały
umożliwiające kontaktowanie się z Użytkownikami za pośrednictwem poczty
elektronicznej e-mail, powiadomienia umieszczane w ramach Konta Użytkownika w
związku z zawarciem Transakcji, wiadomości push w ramach aplikacji mobilnej
oraz statusów dostępnych w zakładkach „Moja aktywność”.

8.     
MentalWorld.pl
może świadczyć Użytkownikom inne usługi, wspomagające główną działalność MentalWorld.pl
lub ułatwiające Użytkownikom korzystanie z usług MentalWorld.pl, w tym
finansowanie, zabezpieczenie lub reklamowanie Transakcji, na zasadach
określonych w regulaminach takich usług, a także polegające na pośredniczeniu MentalWorld.pl
w zawarciu umów na usługi osób trzecich.

§7

Prywatność

1.     
Dane
osobowe podane przez Użytkowników w miejscach do tego przeznaczonych, MentalWorld.pl
przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką
prywatności zawartą w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

2.     
Użytkownikom
ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych
w Regulaminie w celach związanych z przeprowadzaniem Transakcji oraz w innych
przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

3.     
Użytkownik
zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych
Użytkowników, które otrzymał od MentalWorld.pl w związku z korzystaniem z Mental
World, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. W
szczególności zabronione jest wykorzystywanie przedmiotowych informacji w
celach komercyjnych polegających, w szczególności na promowaniu w jakiejkolwiek
formie działalności Użytkownika prowadzonej poza Mental World.

4.     
Zabronione
jest wykorzystywanie informacji, o których mowa w ust. 3, w celach komercyjnych
polegających na promowaniu w jakiejkolwiek postaci działalności Użytkownika
prowadzonej poza Mental World. W szczególności zabronione jest:

a) składanie propozycji zakupu lub sprzedaży Usługi
poza Mental World,

b) dołączanie do Oferty lub dostarczanie w
jakiejkolwiek innej formie treści zawierających informację o działalności
komercyjnej prowadzonej poza Mental World (na przykład ulotek reklamujących gabinet
prywatny).

§8

Zmiany regulaminu

1.     
MentalWorld.pl
jest uprawnione do zmiany Regulaminu w następujących przypadkach:

a. zmiany przepisów prawa mające bezpośredni
wpływ na treść Regulaminu;

b. nałożenie określonych obowiązków przez
organy państwa;

c. zmiany cen;

d. usprawnienie działania Serwisu i obsługi
Użytkowników;

e. poprawa ochrony prywatności Użytkowników;

f. zmiany w polityce prywatności;

g. zapobieganie nadużyciom;

h. względy bezpieczeństwa;

i. zmiany technologiczne i funkcjonalne;

j. zmiany w zakresie świadczonych usług, w
tym wprowadzanie nowych;

k. zmiany redakcyjne.

2.     
Zmiana
ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez MentalWorld.pl nie krótszym
niż 15 dni od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach i udostępnienia im
zmienionego Regulaminu, w szczególności poprzez jego publikację na stronie
https://mentalworld.pl/ oraz przesłanie na adres e-mail przypisany do Konta
danego Użytkownika.

3.     
MentalWorld.pl
może wprowadzić zmianę Regulaminu bez zachowania 15-dniowego terminu, o którym
mowa powyżej, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:

a. podlega obowiązkowi
prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązane jest do zmiany
Regulaminu w sposób, który uniemożliwia jej dotrzymanie wyżej wymienionego 15-
dniowego okresu powiadomienia,

b. musi w drodze wyjątku
zmienić Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu
zagrożeniu związanemu z ochroną usług pośrednictwa internetowego, Użytkowników
przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub
innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.

§9

Rozwiązanie
umowy z MentalWorld.pl

1.     
Świadczenie
usług w ramach Mental World ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem
postanowień zawartych poniżej.

2.     
Użytkownik
może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą z MentalWorld.pl, dotyczącą
wskazanego przez niego Konta, poprzez złożenie wypowiedzenia umowy. W tym
przypadku, wszystkie dotychczas opublikowane Oferty Sprzedającego zostaną
usunięte w terminie do 7 dni od dnia złożenia wypowiedzenia umowy.

3.     
Rozwiązanie
przez Użytkownika umowy z MentalWorld.pl, dotyczącej wskazanego przez niego
Konta, odnosi skutek najwcześniej po upływie 60 dni od daty wypowiedzenia umowy
(rozumianej jako dzień złożenia wypowiedzenia umowy). Po upływie wskazanego
terminu, logowanie się do Konta oraz korzystanie z usług dostępnych w Mental
World w ramach Konta, nie będzie możliwe.

4.     
W
przypadku wielokrotnego naruszania Regulaminu przez Użytkownika, umowa może
zostać rozwiązana przez MentalWorld.pl za wypowiedzeniem, z zachowaniem
trzydziestodniowego terminu wypowiedzenia.

§10

Kontakt i postępowanie
reklamacyjne

1.     
Użytkownik
może kontaktować się z MentalWorld.pl w sprawie usług świadczonych drogą
elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:

a. pisemnej na adres: Mental World Sp. z
o.o., ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74 /320, 50-020 Wrocław,

b. elektronicznej na adres poczty
elektronicznej: info@mentalworld.pl.

2.     
Mental
World może kontaktować się z Użytkownikiem w formie:

a. pisemnej na wskazany przez Użytkownika
adres korespondencyjny,

b. elektronicznej na wskazany przez
Użytkownika adres e-mail,

c. telefonicznej na wskazany przez
Użytkownika numer telefonu,

d. krótkich wiadomości tekstowych SMS na
wskazany przez Użytkownika numer telefonu,

e. automatycznych kanałów komunikacji tj. w
formie powiadomień umieszczanych w ramach Konta Użytkownika w związku z
zawarciem Transakcji, wiadomości push w ramach aplikacji mobilnej oraz statusów
dostępnych w zakładkach „Moja aktywność”.

3.     
W
przypadku, gdy zdaniem Użytkownika usługi świadczone na podstawie Regulaminu
nie są realizowane przez MentalWorld.pl lub są realizowane niezgodnie z
postanowieniami Regulaminu, może on złożyć zastrzeżenia w sposób określony
poniżej (Reklamacja). Jednocześnie w przypadku sprzedaży własnej Usług
prowadzonej przez MentalWorld.pl Użytkownik może zgłosić Reklamację w sposób
opisany w treści poniżej.

4.     
Reklamację
można złożyć w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: info@mentalworld.pl
lub pisemnej na adres: Mental World Sp. z o.o., ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego
74 /320, 50-020 Wrocław. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące
Użytkownika, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie proponowanego sposobu
rozstrzygnięcia Reklamacji.

5.     
MentalWorld.pl
rozpoznaje Reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku,
gdy Reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, MentalWorld.pl
zwróci się do składającego Reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie,
a termin 14 dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej Reklamacji.

6.     
Odpowiedź
na Reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta
danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach MentalWorld.pl może
wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego Reklamację, adres e-mail,
który nie jest przypisany do Konta Użytkownika, lub pisemnie na adres wskazany
w Reklamacji.

§11

Prawo właściwe

1.     
Prawem
właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a MentalWorld.pl, której przedmiotem
są usługi świadczone przez MentalWorld.pl w ramach Mental World na warunkach
określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z
usługami świadczonymi przez MentalWorld.pl w ramach Mental World będą
rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący
konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania
Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim
przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o
sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod
następującym adresem: https://wiih.ibip.wroc.pl/public/?id=116747. Użytkownik
będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy
internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

Załączniki:

Załącznik nr 1: wzór formularza o odstąpieniu od umowy; 

Załącznik nr 2: polityka prywatności.

© 2021 Mental World Sp. z o.o. | Polityka Prywatności | Regulamin