Polityka prywatności

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Polityka prywatności

 

1.      Administratorem Danych Osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi jest Mental World Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74 /320, 50-020 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000913041, kapitał zakładowy 5.000,00 złotych, NIP: 8971894091, REGON: 389553401 (dalej jako MentalWorld.pl).

2.      Powyższe oznacza, że MentalWorld.pl ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych. Celem Polityki jest określenie działań podejmowanych przez MentalWorld.pl w zakresie ochrony Danych Osobowych, przetwarzanych za pośrednictwem Platformy oraz Aplikacji Mobilnej, jak również w ramach powiązanych z nimi usług. Polityka określa w szczególności zakres i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych, które gromadzone są przez MentalWorld.pl w związku z korzystaniem z Platform i Aplikacji Mobilnej. Dane Osobowe otrzymujemy przy zakładaniu Konta w Mental World, w związku z aktywnościami (w tym Transakcjami) dokonywanymi na Platformie, zamieszczaniem lub przeglądaniem Ofert oraz w związku z aktualizacjami Danych Osobowych dokonywanymi za pośrednictwem Konta. Przetwarzanie Danych Osobowych może być również związane z wykonywaniem szeregu innych działań bezpośrednio związanych z korzystaniem z Platformy, Aplikacji Mobilnej.

3.      Korzystanie z Platform, w tym pobieranie Aplikacji Mobilnej lub korzystanie z Aplikacji Mobilnej lub z powiązanych z nimi usług, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki i Regulaminu.

4.      Klikając w linki zamieszczone na Platformie lub w Aplikacji Mobilnej można zostać przekierowanym do stron internetowych lub serwisów, które są administrowane lub stanowią usługę świadczoną przez podmioty niezależne od MentalWorld.pl. W takim przypadku proces przetwarzania Danych Osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty – np. w polityce ochrony prywatności właściwej dla usług lub aplikacji dostępnych w ramach zewnętrznych stron internetowych lub serwisów.

5.      Wszelkie działania MentalWorld.pl podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności przepisom RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.

6.      W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących zasad i sposobu ochrony Danych Osobowych przez MentalWorld.pl, skontaktuj się z MentalWorld.pl. Nasze dane kontaktowe znajdują się w Regulaminie i stopce niniejszego dokumentu.

7.      Zakres Danych Osobowych przetwarzanych przez MentalWorld.pl może różnić się w zależności od tego, z jakich usług lub funkcjonalności dostarczanych przez MentalWorld.pl Użytkownik korzysta.

8.      W zależności od celu przetwarzania:

– podczas Rejestracji wymagamy podania takich Danych Osobowych jak: adres e-mail lub numer telefonu, hasło i data urodzenia, lub adres e-mail, login, hasło, numer telefonu oraz informacje o firmie (przedsiębiorstwie) i jej adresie, a także w przypadku konta Sprzedającego jego Curriculum Vitae, certyfikatów potwierdzających umiejętności i kompetencje w zakresie działalności Mental World. Nieotrzymanie tych Danych Osobowych, skutkuje niemożnością zawarcia umowy, a w konsekwencji brakiem możliwości korzystania z usług MentalWorld.pl, dostępnych dla Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji,

– po dokonaniu Rejestracji może być konieczność uzupełnienia danych identyfikujących oraz podania informacji na temat adresu przeznaczonego do wysyłki (w tym konieczne jest uzupełnienie nazwy ulicy, numeru domu, numeru mieszkania, miasta oraz kodu pocztowego), a także danych kontaktowych niezbędnych do nawiązania kontaktu (adresu e-mail),

– po zarejestrowaniu Konta i w trakcie korzystania z usług MentalWorld.pl należy stale aktualizować wszelkie podane Dane Osobowe, jeżeli w jakimkolwiek zakresie nastąpią zmiany.

9.      Podczas korzystania z Konta dodatkowo gromadzimy informacje o działaniach na Platformie, m.in. o historii zamówień, wystawianych Ofertach, wybieranych metodach płatności.

10.  Korzystając z Konta można podać także inne, opcjonalne Dane Osobowe np. poprzez umieszczenie swojego zdjęcia bądź grafiki, które mogą przedstawiać wizerunek (awatar), wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Podanie takich Danych Osobowych jest w pełni dobrowolne. Ponadto, Dane Osobowe możemy pozyskiwać w związku z korzystaniem przez Użytkownika z opcji logowania się do Platform lub Rejestracji w Platformach za pośrednictwem zewnętrznych usług uwierzytelniających, oferowanych przez inne podmioty działające niezależne od MentalWorld.pl (np. usług oferowanych przez Google, Apple lub usług oferowanych w ramach serwisów, w tym o charakterze społecznościowym – np. Facebook). W takim wypadku, pozyskujemy Dane Osobowe wyłącznie w postaci imienia i nazwiska lub nazwy użytkownika, adresu e-mail oraz awatara opublikowanego w takiej usłudze lub serwisie i te Dane Osobowe możemy przypisać do Konta lub przetwarzać i tylko na potrzeby takiego logowania lub Rejestracji w Platformie Mental World. Korzystając z zewnętrznych usług uwierzytelniających należy zapoznać się z regulaminem i zasadami przetwarzania danych osobowych podmiotów oferujących takie usługi.

11.  Dokonywanie zakupów i sprzedaży w MentalWorld.pl, w tym dokonywanie Transakcji, może wiązać się z koniecznością przetwarzania także innych Danych Osobowych, tj. danych zawartych w Ofercie (obejmujących w szczególności treść Oferty), danych o Transakcji (w szczególności w zakresie numeru rachunku bankowego, metody płatności, adresu odbioru Towaru, sposobu dostawy), danych do faktury VAT oraz danych umożliwiających śledzenie przesyłki, przesyłanie wiadomości, komunikowanie się z innymi Użytkownikami i dokonywanie płatności za usługi świadczone przez MentalWorld.pl w ramach platformy. MentalWorld.pl może mieć również dostęp do treści wiadomości wysyłanych między Użytkownikami, z tymże w tym przypadku tylko wtedy, gdy MentalWorld.pl poweźmie uzasadnioną i obiektywnie weryfikowalną obawę co do niezgodnego z prawem działania Użytkownika. W takiej sytuacji MentalWorld.pl będzie przetwarzał uzyskane w ten sposób dane treści wiadomości, ale tylko dla celów wyjaśnienia, czy Użytkownik podejmował się niezgodnych z prawem działań. MentalWorld.pl nie udostępni danych treści wiadomości osobom trzecim, z wyjątkiem osób lub organów uprawnionych z mocy prawa, w tym w prowadzonym postępowaniu w sprawie naruszenia. W celu obsługi Transakcji możemy wykorzystywać Dane Osobowe, które zostały nam podane przy Rejestracji w Mental World.

12.  W zakresie korzystania z formularzy kontaktowych przetwarzamy takie dane kontaktowe, jakie niezbędne są do prowadzenia komunikacji. Mogą być to takie Dane Osobowe jak imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. Dodatkowo, w ramach obsługi Użytkownika, możemy wykorzystywać Dane Osobowe umieszczone w tym celu w Koncie lub przekazane poprzez kanały social media (np. Facebook Messenger, Instagram, Twitter, WhatsApp, WeChat). W przypadku kontaktu z MentalWorld.pl za pośrednictwem kanałów social media oferowanych przez podmioty niezależne od MentalWorld.pl, MentalWorld.pl pozyskuje Dane Osobowe w postaci nazwy Użytkownika lub numeru telefonu.

13.  W związku z uczestnictwem w programach lojalnościowych, konkursach lub akcjach promocyjnych, możemy przetwarzać Dane Osobowe, które są niezbędne do realizacji powyższego. W zależności od rodzaju, mogą to być m.in. imię i nazwisko, dane kontaktowe (takie jak numer telefonu lub adres e-mail) czy też wszelkie inne dane niezbędne do spełnienia kryteriów uczestnictwa w powyższym.

14.  W zakresie prowadzonych działań marketingowych możemy, w tym w oparciu o zgodę Użytkownika, przetwarzać informacje pomagające dopasować reklamy i treści do preferencji i oczekiwań Użytkowników. Mogą być to m.in. adres IP, dane pochodzące z plików cookies, czy też informacje o ruchu na stronie, w tym o przeglądanych Ofertach i Twoich preferencjach w tym zakresie. Dodatkowo, jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie od MentalWorld.pl treści marketingowych, będziemy przetwarzać również takie dane kontaktowe, w tym dane niezbędne do przesłania informacji handlowych, w zakresie podanym (numer telefonu lub adres email).

15.  Przetwarzamy Dane Osobowe w związku z przysługującym nam uprawnieniem do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. W tym celu MentalWorld.pl przetwarza Dane Osobowe przez cały okres, w którym roszczenia wynikające z zawartej z MentalWorld.pl umowy lub związane z korzystaniem z usług świadczonych przez MentalWorld.pl, Platformy, Aplikacji Mobilnej nie uległy przedawnieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zakres przetwarzanych Danych Osobowych może się każdorazowo zmieniać, w zależności od przedmiotu roszczenia.

16.  W zakresie działań związanych z obsługą Rejestracji dokonywanej przez Użytkownika oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie obsługi Kont Użytkowników Mental World, w tym kierowanie informacji poprzez Aplikację Mobilną lub Platformę podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy) – Dane Osobowe niezbędne do założenia i obsługi Konta, a dane przechowujemy do momentu zakończenia świadczenia usługi.

17.  W zakresie nadania indywidualnego charakteru ustawieniom Konta (umieszczenie w Koncie awatara i innych opcjonalnych Danych Osobowych) lub udostępnienie Danych Osobowych w sytuacji logowania do Platformy poprzez usługę zewnętrzną podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit a RODO (zgoda Użytkownika) – wyłącznie w zakresie opcjonalnych Danych Osobowych, które nie są niezbędne do korzystania z Konta, a dane przechowujemy do momentu usunięcia opcjonalnych Danych Osobowych z Konta (wycofania zgody) lub zakończenia świadczenia usługi.

18.  W zakresie obsługi reklamacji, w tym rozwiązywania problemów technicznych, a także w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy lub związanych ze świadczeniem usług, w tym windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a dane przechowujemy do momentu zakończenia obsługi reklamacji lub rozwiązania zgłoszonego problemu lub do ostatniego dnia roku kalendarzowego następującego po upływie 3 lat od momentu zakończenia świadczenia usługi – w przypadku dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

19.  W zakresie realizacji obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych w zakresie rozliczenia pobieranej prowizji od Transakcji podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej i z art. 74 Ustawy o rachunkowości (niezbędność przetwarzania do wykonania obowiązku prawnego), a dane przetwarzamy przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

20.  W zakresie kontaktowania się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności email, telefon oraz kanały social media (np. Facebook Messenger, Instagram, Twitter, WhatsApp, WeChat) podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy), a dane przechowujemy do momentu zakończenia świadczenia usług.

21.  W zakresie podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz świadczenie usług w zakresie umożliwienia uczestnictwa w programie lojalnościowym podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy) lub jeśli podajesz opcjonalne Dane Osobowe, które nie są niezbędne – art. 6 ust.1 lit a RODO (zgoda), a dane przetwarzamy do momentu zakończenia uczestnictwa w programie lojalnościowym lub w przypadku opcjonalnych Danych Osobowych – do czasu wycofania zgody.

22.  W zakresie kontaktowania się z Użytkownikami w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail, SMS oraz telefon, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 prawa telekomunikacyjnego (prawnie uzasadniony interes MentalWorld.pl polegający na promowaniu towarów lub usług), a dane przechowujemy do momentu wycofania zgody (na podstawie przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub prawa telekomunikacyjnego) lub wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych.

23.  Umożliwiamy spełnienie wszystkich przysługujących praw wynikających z RODO, tj. praw opisanych w art. 15-21 RODO.

24.  Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Danych Osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

25.  MentalWorld.pl może przekazać Dane Osobowe podmiotom współpracującym z MentalWorld.pl prowadzącym serwisy internetowe lub udostępniającym aplikacje internetowe (w tym aplikacje mobilne), w celu publikacji Ofert Użytkowników wystawionych w kategoriach o charakterze ogłoszeniowym; stronom Transakcji, w tym operatorowi usług płatniczych w zakresie niezbędnym do realizacji płatności za zakupioną Usługę:, tj. PayPro S.A. siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014. Możemy także udostępniać Dane Osobowe także organom publicznym na podstawie przepisów prawa w związku z prowadzonymi postępowaniami.

26.  Jeżeli jesteś Sprzedającym i prowadzisz działalność gospodarczą, jesteś zobowiązany po uzyskaniu od MentalWorld.pl Danych Osobowych innych Użytkowników, będących osobami fizycznymi, spełnić wobec nich wszelkie obowiązki wynikające z RODO, w tym obowiązek informacyjny i zapewnić im realizację przysługujących im uprawnień na gruncie RODO.

27. Masz prawo usunąć Konto oraz Dane Osobowe przechodząć w aplikacji w Ustawienia -> Usuń konto oraz dane lub poprzez stronę https://mentalworld.pl/usun-konto.

28.  Więcej informacji na temat przetwarzania Danych Osobowych, w tym odpowiedzi na pytania dotyczące zakresu Polityki ochrony prywatności, otrzymasz kontaktując się z nami.